ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มองภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างเสถียรภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยหนุน กรณีบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ประกาศปิดกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นเรื่องเฉพาะกองทุนที่เผชิญแรงเทขายจากความกังวลสถานการณ์โควิด-19 ยึดแนวคิดดูแลและปกป้องลูกค้าทุกกลุ่มเป็นสำคัญ พร้อมออกมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุน หวังช่วยนักลงทุนรายย่อยเป็นหลัก

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยเพิ่มเติมในวันนี้เกี่ยวกับโปรแกรมเสริมสภาพคล่องในกรณีบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ประกาศปิดกองทุนว่า “จากกรณีที่ บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ประกาศปิด 4 กองทุนนั้น มีสาเหตุหลักจากแรงเทขายอันเนื่องมาจากความกังวลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อนำเงินไปพักไว้ในเงินฝากทีเอ็มบี อาทิ บัญชีเงินฝากไม่ประจำดอกเบี้ยสูง (TMB NO Fixed) หรือกองตราสารหนี้รัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้ตราสารคุณภาพดีที่อยู่ในพอร์ตซึ่งมีส่วนที่กระจายการลงทุนในต่างประเทศและในเงินฝากระยะสั้นถูกแรงขายกดมูลค่าให้ต่ำกว่าควรจะเป็น ขณะที่ภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างเสถียรภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องในระบบตลาดการเงินได้เป็นอย่างดี”

ในส่วนของทีเอ็มบีซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ.เหลืออยู่เพียง 35% และมีฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนของบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง แต่ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้ลูกค้าทุกกลุ่มโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย ดังนั้น จึงได้ออกมาตรการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 4 กองทุนที่มีการปิดไป ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน, กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์, กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

สำหรับโปรแกรมความช่วยเหลือนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในระยะสั้น ในระหว่างที่บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง รอรับผลตอบแทนจากตราสารที่อยู่ในพอร์ตที่กำลังจะครบกำหนดและทยอยขายตราสารอื่นๆ และจัดสรรเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทั้ง 4 กองทุนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทีเอ็มบีหรือไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันของทีเอ็มบีก็ตาม สามารถนำหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับทีเอ็มบีได้ โดยติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายของแต่ละท่านเข้ามาได้ที่ทีเอ็มบี โดยผู้ถือหน่วยก็จะได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นรายๆ ไปอย่างเหมาะสม

สำหรับธนาคารก็มั่นใจได้ในสินทรัพย์ค้ำประกัน เพราะกองทุนทั้ง 4 กองทุนนั้น ล้วนแต่ลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีและมีอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่มน่าลงทุน หรือที่เรียกว่า Investment Grade ซึ่งมีการลงทุนอยู่ในต่างประเทศ เช่น เงินฝากหรือตราสารของธนาคารในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าประเทศไทย และไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่แรงเทขายจากความกังวลได้สร้างแรงกดดันต่อมูลค่าทำให้ บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ตัดสินใจประกาศปิดกองทุน เพราะประเมินแล้วว่าวิธีนี้จะสามารถคุ้มครองเงินลงทุนของลูกค้าไม่ให้เสียมูลค่าจากแรงเทขาย ทั้งยังเป็นวิธีที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้จากโปรแกรมที่ธนาคารเข้าช่วยเหลือ นักลงทุนจากการปิดกองทุนทั้ง 4 กองทุนของ บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีเอ็มบี ทั้งในมิติสภาพคล่องและความเสี่ยง เหตุเพราะธนาคารรับหลักประกันชั้นดีเข้ามาเพื่อปล่อยกู้ให้ลูกค้าที่ขาดสภาพคล่อง นอกจากนี้จากการที่นักลงทุนเทขายกองทุน ของ บลจ.ฯ ทำให้ธนาคารมีเงินฝากไหลเข้ามาในระดับที่สูงมาก ส่งผลให้สภาพคล่องของธนาคารสูงขึ้นไปอีกด้วย โดย ณ ปัจจุบันธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องราว 4.3 แสนล้านบาท และฐานเงินทุนกว่า 2.3 แสนล้านบาท โดยล่าสุดในปี 2562 ที่ผ่านมา ทีเอ็มบีก็ยังได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น โดยมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ได้ปรับอันดับเรทติ้งส์เงินฝากระยะยาวของธนาคารฯ ขึ้น 1 อันดับ เป็น Baa1 จาก Baa2 เป็นผลจากสถานะทางการเงินที่มั่นคงของทีเอ็มบี รวมทั้งแนวโน้มเชิงบวกจากการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ทั้งหมดนี้เป็นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติของตลาดในช่วงนี้และรวมไปถึงในอนาคต จึงขอให้ลูกค้าของทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต มีความมั่นใจและดำเนินธุรกรรมกับธนาคารตามปกติ”