นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการเรียกประชุม 7 รัฐมนตรี ของพรรคฯ ว่า เป็นการพูดคุยเพื่อรายงานสถานการณ์โควิด–19 ของแต่ละกระทรวงที่รัฐมนตรีรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาลว่า ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยท้ายที่สุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ ขอให้รัฐมนตรีของพรรคฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการประกาศ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว โดยให้ประสานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน

นายราเมศ ได้กล่าวถึง การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคฯ ว่า ตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 78 ที่ระบุว่า การประชุมใหญ่สามัญต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมีนาคมของทุกปี นั้นก็เพื่อให้พรรคฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ให้จัดก่อนระยะเวลาที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดและตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 43 ระบุว่า หัวหน้าพรรคฯ ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายนของทุกปีนั้น พรรคประชาธิปัตย์จำเป็นต้องยึดหลักกฎหมาย พรบ.พรรคการเมือง แต่ก็จะต้องมีการทำมติเวียนเพื่อยกเว้นข้อบังคับพรรค ข้อ 78 ดังกล่าว เพราะองค์ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน 306 คน ดังนั้นหากมีการจัดประชุมใหญ่ตามกฎหมายกำหนดก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ พรรคฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเว้นข้อบังคับการประชุมก่อน จากที่ระบุให้จัดในเดือนมีนาคมของทุกปี แล้วยึดตาม พรบ.พรรคการเมือง ที่ระบุให้มีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายน ขณะเดียวกันพรรคฯ ก็จะรอการวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวจาก กกต. เสียก่อนว่า ในกรณีการจัดประชุมใหญ่สามัญของพรรคการเมืองจะดำเนินการในทิศทางใดได้บ้าง

สำหรับงานครบรอบ ตามที่พรรคกำหนดงานทำบุญครบรอบ 74 ปีของการก่อตั้งพรรค ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 นั้น นายราเมศกล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน จึงต้องรอรายละเอียดจากประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เสียก่อนว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และจะได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้อีกครั้ง