วันที่​ 25​ มี.ค.63​ เวลา 14.30 น.: นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่พร้อมกับจัดทีม สร้างการรับรู้แก่ประชาชน “knock. Door” ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ หน.ก.บริหารงานปกครอง ผช.สสอ./จนท. สาธารณสุขอำเภอ /รพ.สต. /รพ. จนท.ตำรวจ /หน.ส่วนราชการบนที่ว่าการอำเภอ /นายกทต.เก้าเลี้ยว พร้อมปลัดเทศบาลและจนท./อสม. ตำบลเก้าเลี้ยว

ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID- 19 ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภัยอันตราย การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยการสื่อสารทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับรู้ภัยอันตรายแล้วสามารถระงับยับยั้งได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ ชุมชนเทศบาลเก้าเลี้ยว

สำหรับอำเภอเก้าเลี้ยวยังไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีผู้ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง แต่ได้มีบุคคลที่เดินทางมาจากกทม.และปริมณฑลแล้ว จำนวน 17 คน ได้ให้คำแนะนำและกักตัวเองที่บ้านให้ครบ 14 วันต่อไป