หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีวานนี้ (24 มี.ค.63) มีการแก้กฎกระทรวงเรื่องประโยชน์ทดแทนจากเหตสุดวิสัยรวมถึงโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งประกาศกระทรวงแรงงาน มีการขยายเวลาการส่งเงินสมทบของทั้งของนายจ้างและแรงงาน โดยกำหนดให้นำส่งเงินสมทบงวดมีนาคมนำส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม งวดเดือนเมษายนนำส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม และงวดเดือนพฤษภาคม นำส่งภายในวันที่ 15 กันยายน พร้อมกับลดการนำส่งเงินสมทบสำหรับนายจ้างลดลงร้อยละ 4 และลูกจ้างลดลงเหลือร้อยละ 1

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และกระทรวงการคลัง 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยยืนยันว่า แม้เพิ่งลาออกจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และส่งเงินสมทบไม่ถึง 1 ปีสามารถรับเงินเยียวยาได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.sso.co.th

ส่วนนายธวัช เบญจาธิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การฝึกอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบมีการจ้างงาน 390 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมาย 8,000 คน ใช้วงเงิน 33 ล้านบาท ส่วนที่สองเป็นการฝึกแรงงานในระบบ เป็นหลักสูตรการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต หลักสูตร 1 เดือนมีกลุ่มเป้าหมาย 7,000 คน ใช้วงเงิน 35 ล้านบาท ขณะที่ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กรณีปิดกิจการชั่วคราว ถ้ามีเหตุจำเป็นก็หยุดได้ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยในข้อกฎหมายระบุนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้าง

นอกจากนี้ นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานมีการจัดตั้งศูนย์จากทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง รวบรวมตำแหน่งงาน และอัตราการว่างงานของแรงงาน เพื่อประสานและช่วยเหลือทั้งลูกจ้างและนายจ้าง และจะมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และจะมีการจัดตั้งศูนย์ part time ด้วย