นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด อาทิ การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้การอบรมสัมมนาของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ในรูปแบบห้องเรียนที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากจำเป็นจะต้องมีมาตรการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการเรียนรู้ของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการสู่การค้าระหว่างประเทศ

ล่าสุด กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 จึงได้มีการปรับแผนโครงการต่างๆให้เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับ ในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาลลดความเสี่ยงความใกล้ชิด และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะนี้

ด้านนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า สถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาจากเดิม ซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบห้องเรียน มาเป็นรูปแบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) เป็นแบบ 100 % เพื่อถือโอกาสช่วงภาวะวิกฤตการณ์ดังกล่าว ในการปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้การทำการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล และเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆได้ในคราวเดียวกัน ผ่านการนำเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ และเพื่อยังคงรักษามาตรฐานที่ดีในการจัดสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์