ตามแถลงการณ์จังหวัดระยองฉบับที่ 1  เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง วันที่ 19 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค COVID-19 ในจังหวัดระยอง 2 รายนั้น ธนาคารได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ป่วย 1 รายได้มาใช้บริการที่สาขาแพชชั่น ช้อปปิ้ง ระยอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของธนาคารกสิกรไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารได้ทำการปิดสาขาแพชชั่น ช้อปปิ้ง ระยอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563 และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขากักตัวเองในที่พัก  (Self-quarantine at home) จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

อนึ่ง ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียง เช่น สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง สาขาถนนจันทอุดม ระยอง ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ