(17 มี.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้น กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เตรียมความพร้อมสนับสนุนการทำงานที่บ้านของบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการประชุมทางไกล Video Conference ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2552 ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้สามารถใช้งานผ่านระบบของโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ในวันพุธที่ 18 มี.ค.63 กรุงเทพมหานครจะจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบผู้ป่วย  หรือพบผู้เข้าเกณฑ์สงสัยที่กักตนเองอยู่ที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  โดยสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย จะร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในวันดังกล่าวจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กทม. วานนี้(16 มี.ค.63) ก็ได้จัดที่นั่งผู้ประชุมระยะห่างประมาณ 1 เมตรเช่นเดียวกัน