นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครกำชับหน่วยงานในสังกัดดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมนุมชนหรือมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาทิ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ศูนย์สร้างสุขทุกวัย หอสมุดเมืองฯ ฯลฯ ได้กำชับให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปิดบริการห้องกิจกรรมที่เป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก  เช่น ห้องลีลาศ ห้องแอโรบิค ห้องโยคะ ห้องนาฏศิลป์ และห้องขับร้องเพลง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สำหรับในส่วนที่เป็นพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ยังคงเปิดให้บริการปกติ  โดยจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือไว้บริการผู้ที่มาใช้บริการ  ทั้งนี้ศูนย์กีฬา 12 แห่ง และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 3 แห่ง ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 35 แห่ง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 35 แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 คัน  ให้จัดกิจกรรม Big Cleaning บริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันทำการ พร้อมทั้งจัดเตรียมสบู่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการในสถานที่ดังกล่าวทำความสะอาดมือด้วย

นางศิลปสวย เปิดเผยอีกว่า ในส่วนศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ภายในอาคารกีฬาเวสน์ 1 – 2  ซึ่งปัจจุบันปิดการ ให้บริการ ได้กำหนดทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันจันทร์แรกของเดือน)  และปิดบริการห้องกิจกรรมที่เป็นพื้นที่ปิดด้วยเช่นกัน  โดยบางกิจกรรมที่เคยจัดในห้องได้ประสานให้ผู้ดำเนินกิจกรรมออกมาจัดกิจกรรมนอกห้องหากเป็นไปได้ หากไม่สามารถดำเนินการนอกห้องได้ก็ให้งดกิจกรรมโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ และฝึกสอนการทำหน้ากากอนามัยผ้าให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วย