นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขึ้นรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัล TQA ประจำปี 2562 รางวัลที่สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่ามีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดย ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก และยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล TQA ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดในประเทศไทยได้รับรางวัล TQA มาเป็นเวลานานถึง 10 ปี โดยใน 25 ปีที่ผ่านมามีเพียงแค่ 6 องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA และ 1 ในนั้นคือ ธอส. ทั้งนี้ ธอส. ได้เริ่มสมัครเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเมื่อปี 2561 และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2561 จากนั้นได้นำรายงานผลการตรวจประเมินในปี 2561 มาใช้วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น จนนำมาสู่รางวัล TQA ประจำปี 2562 ซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าผลลัพธ์ที่ดี มาจากกระบวนงานที่ดี หรือ Good result comes from Good process ธอส. จึงได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในกระบวนการทำงาน ทำให้องค์กรมีผลลัพธ์ในการดำเนินงานเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารร่วมในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติดังกล่าว