เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงาสข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ได้มีวิทยุราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่0007.35/333 ถึง ผบช.น. ก. และ ภ.-9 ใจความระบุว่า

อ้างถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ,ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่1 พ.ศ.2563 ลง 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ได้แก่ 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

จากสถานการณ์เกิดสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพิ่มมากขึ้น และไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการมีการกักตุนสินค้าและจำหน่ายสินค้าเกินราคา เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าว จึงให้หน่วยต่างๆดำเนินการดังนี้

1.ให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขออย่างเต็มกำลังความสามารถ

2.ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บช./ภ.จว./บก. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่พี่มีอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ.ฯ เพื่อดำเนินการสืบสวนปราบปรามและจับกุมผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวดและจริงจัง

3.ให้ทุกหน่วยรายงานผลการปฏิบัติมายัง ตร.(กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม) ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย