ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ธนาคารออมสิน โดยมี คณะกรรมการธนาคารฯ นำโดย นายพชร อนันตศิลป์ ประธานคณะกรรมการธนาคารออมสิน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีเข้มแข็ง เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคน ตั้งแต่ประชาชนรายย่อย Startup ไปจนถึง SMEs สามารถเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ข้าราชการ ซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อลดภาระหนี้สินข้าราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งธนาคารออมสินจะร่วมหารือกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ธนาคารออมสินจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนากลุ่ม Startup อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ