นายปิยพจน์  รุธิรโก ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองประธานฯ นายสุชาติ โชติกธีรกุล รองประธานฯ และ นางสาวศิริพร    สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี นายนิทิต พุกกะณะสุต ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บลจ.กรุงศรี บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2560  โดยมีอายุสัญญา 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  เมื่อเร็วๆนี้