ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีรายงานว่า พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.ได้มีหนังสือ บันทึกข้อความด่วนที่สุด ระบุว่า : เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ ถึง รอง ผบช.น.,ผบก.น.1-9 อก., จร., สส,, สปพ, อดฝ. และ ผบก.ประจำ บช.น.,ผกก.ฝอ.1-7 บก.อก.บช.น. คส. และ ผกค.ศฝร.ตามหนังสือ ตร. ที่ .009.231/3839 ลง 23 พ.ย.62 แจ้งเปลี่ยนวันมีผลใช้บังคับในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2562 โดยให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ พร้อมกันใน 13 ธ.ค.62 พร้อมทั้งกำชับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และรายงานตัวใน 16 ธ.ค.62 โดยพร้อมเพรียงกัน นั้นเพื่อให้ภารกิจของ บชน. เป็นไปด้วยเรียบร้อยความต่อเนื่อง และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

ให้ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอารักขาและรักษาความปลอดภัยส่งตัวข้าราชการตำรวจไปยังสังกัดใหม่ พร้อมกันใน 16 ธค.62 ตามที่ ตร. กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ห้ามเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ โดยมิได้มีการดำเนินการส่งตัวตามระเบียบเป็นอันขาดโดยมอบหมายให้ ผบก. ต้นสังกัดรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติให้ ผบก. ทุกหน่วย ตวจสอบรายชื่อและรับผิดชอบในการแจ้งให้ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากนอกสังกัดตนเอง เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้ที่ ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ภารกิจมีความต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กำชับให้ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ รับและส่งมอบสิ่งของหลวงและหน้าที่การบังคับบัญชาตามระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยการส่งงานในหน้าที่ราชการ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15การรับส่งงานในหน้ที่ราชการ พศ.2557 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด” หนังสือดังกล่าว ระบุ