เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ(ศปข.ตร.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) ตามนโนบาย ของรัฐบาลและ ผบ.ตร. ภายใต้อํานวยการสั่งการของ พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.และ ผอ.ศปข.ตร., พล.ต.ท.อําพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ จเรตํารวจ (สบ 8), พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร จรอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผบก.ภ.3, พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ.

ได้นําหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี เลขที่ 330/2562 ลง 18 พ.ย.62 ตรวจค้นโกดังไม่ปรากฎเลขที่ หมู่ที่ 4 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นเป้าหมายจากการขยายผลจากที่มีการประกาศโฆษณาจําหน่ายท่อไอเสีย ผ่านเฟสบุ๊คท่อสูตรหนูลําลูกกา(นพรุจ) มีนายอาทิตย์ แดงโนรี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 18 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี แสดงตนเป็นเจ้าของ และนําตรวจค้น

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ผลการตรวจค้นพบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับ รถจักรยานยนต์ (ท่อไอเสีย) ซึ่งไม่มีเครื่องหมาย มอก. ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ตรวจยึดไว้ รวมจํานวน 37 หน่วย (อัน) และอายัดเคร่ืองมือผลิตท่อไอเสีย รถจักรยานยนต์รวมท้ังสิ้น 11 หน่วย (ช้ิน) เพื่อตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

ผลการตรวจค้นพบว่า เป็นสถานที่ผลิต เก็บและจําหน่ายอุปกรณ์ อะไหลรถจักรยานยนต์ พบพนักงานกําลังทํา การผลิตอุปกรณ์ในการปรับแต่งรถจักรยานยนต์ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตท่อไอเสีย และพบท่อไอเสีย รถจักรยานยนต์ และพบท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้ว รอส่งจําหน่ายให้กับลูกค้าท่ัวไป โดยไม่แสดง เครื่องหมาย มอก. ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง จึงได้ตรวจยึด ไว้เพื่อตรวจสอบ จํานวน 178 ท่อ และชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น หม้อพัก 15 ชิ้น, คอท่อไอเสีย 75 ช้ิน และชิ้นส่วนอื่นๆ อีก รวมท้ังส้ิน 9 รายการ 388 ช้ิน และตรวจอายัดอุปกรณ์ อะไหล่ รถจักรยานยนต์ อีกรวม 24 รายการ จํานวน 10,936 ชิ้น เพื่อตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2516

พร้อมทั้งสั่งการให้ พ.ต.ต.อภิเดช อธิคมสัญญา กับพวกกับพวก ได้นําหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชัน ที่ ค.189/2562 ลง 18 พ.ย.62 เข้าทําการตรวจค้นบ้านเลขที่ 74 ซ.เพชรเกษม 93/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค ท่อสูตรแดงสาย 4  Racing สมุทรสาคร พบนางแสงระวี ยศกรวงศ์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/111 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแคกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดูและนําตรวจค้น

โดยพบว่าการกระทำเข้าข่ายฐานความผิด ทำการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่าย ฝ่าฝืนมาตรา 20 โทษตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000.บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ โฆษณาเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําหรือนําเข้ามา เพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 36 โทษตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000.บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนหากพบเห็น หรือมีเบาะแสเก่ียวกับการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือพฤติการณ์ท่ีน่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถในทางหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือการสนับสนุนให้มีการกระทําความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางสายด่วน 1599 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวิดีโอแจ้งข้อมูลเบาะแสท่ีเก่ียวข้องให้ตํารวจทราบ ในช่องทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์โซเซียล มีเดีย ศปก.ตร. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเบาะแสการผลิต จําหน่าย ท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) ได้ท่ีสายด่วน บก.ปคบ. 1135 เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามให้การกระทําความผิดแข่งรถในทาง และความผิดอื่นท่ีเกี่ยวข้องหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน “พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าว”