ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมที่มีความสำคัญ เพราะจะเป็นมาตรการและกลไกหลัก ที่จะทำให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณบูรณาการที่มีความต่อเนื่องและมีธรรมาภิบาล เกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการจัดทำแผนงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และศักยภาพของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการบริหารงานอย่างยั่งยืนในห้วงระยะเวลา 20 ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อทำให้อนาคตของประเทศเป็นไปตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ตามพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยความ เข้าใจเข้าถึง และพัฒนา ที่หมายถึงการเข้าใจประชาชนเข้าใจพื้นที่ การเข้าถึงปัญหาและอุปสรรครวมถึงศักยภาพของพื้นที่ อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์และปฏิบัติให้เกิดผล ขณะเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีรับสั่งให้สืบสานต่อยอด สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นผลอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกอย่างต่างมีหลักการและเหตุผล โดยเฉพาะความพอเพียง อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการสร้างการรับรู้ และปูพื้นฐานเรื่องยุทธศาสตร์ชาติไว้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะส่วนราชการเพียงอย่างเดียว และส่วนใหญ่เป็นการจัดงบประมาณตามภารกิจหรือฟังก์ชัน /รายจ่ายประจำ/รายจ่ายตามภารกิจและพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นวันนี้จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี ระบุอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีเจตนารมณ์ ที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติจะเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีเรื่องที่ต้องดำเนินการใน 16 เรื่องหลัก ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเป็น 21 เรื่อง และมีแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติอีก 18 แผน และมีแผนงานด้านความมั่นคงเสริมอีก 6 ด้าน รวมถึงแผนสภาพัฒน์ระยะเวลา 5 ปีที่ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มยุทธศาสตร์เสริมอีก 4 ยุทธศาสตร์ ดังนั้นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์จึงจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทของการปฏิรูป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้