นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุดม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานเปิดตลาดชุมชนทางน้ำกาดฮิมน้ำ@สันทราย จำหน่ายสินค้า เสริมสร้างรายได้ให้หับคนในชุมชน ภายใต้รูปแบบของตลาดประชารัฐ โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน
นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ผู้นำชุมชนและประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ /สร้างความรู้  สร้างตลาด/สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 สำหรับกาดฮิมน้ำ@สันทราย เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการกินกีอยู่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดความเลื่อมล้ำ เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการยกระดับสู่การเป็นตลาดไร้เงินสด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และคนในชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้รูปแบบประชารัฐ เบื้องต้นตลาดริมน้ำแห่งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันที่ 5 และวันที่ 25 ของทุกเดือน ซึ่งจะกลายเป็นตลาดน้ำแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นำสินค้าโอทอป และสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว