นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยถึงประเด็น ตามที่ คสช.มีคำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ำสาธารณะ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นั้น โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ และกำหนดให้ พอช.ต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสียก่อน ซึ่ง สผ. ก็ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของ พอช. ที่จะต้องนำมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพรบ.สิ่งแวดล้อม 2535

แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดําเนินก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร หรือโครงการบ้านมั่นคง ในชุมชนต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ของสำนักงานเขตต่าง ๆ นั้น พอช. ไม่ได้ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยแต่อย่างใด จึงถือได้ว่า ผู้อำนวยการ พอช. ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว กระทำการ “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” อันมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยชัดแจ้ง

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลองประมาณ 500 คน จะเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาล พหลโยธิน (บริเวณสี่แยกรัชดา-พหลโยธิน) เพื่อแจ้งความเอาผิดกับ ผอ.พอช. ฐาน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.อ.157 ประกอบมาตรา 59 และกระทำการอันขัดต่อคำสั่ง คสช.ที่ 9/2560 ต่อไป