หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป

ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ​ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร​ กทม.: นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายทวีศักดิ์ฯ กล่าวว่า กทม. ร่วมกับ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2562 ณ​ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ อาทิ  กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-15:00 น. บริเวณศาลาการเปรียญ ซึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13  “กัณฑ์นครกัณฑ์” กัณฑ์สุดท้ายของการเทศน์มหาชาติ ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ประวัติความเป็นมาของ วันอาสาฬหบูชา นี้เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ดังนี้

1.เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 โดยมีใจความสำคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

2.เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก

3.เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

โดยเหตุการณ์ที่กล่าวจึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เบื้องต้นงานในวันนี้มี นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย นายเจษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ นำกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ จนท.ฝ่ายรักษาฯ สนง.เขตพระนคร คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมงาน โดยกิจกรรมในวันนี้มีตัวแทน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน เดินทางมาเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

สุดท้ายนี้ นายทวีศักดิ์ฯ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประกอบด้วย ประการที่ 1 คือการรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด และประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง รวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความรักเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ ต่อไป