ที่โรงแรมโอกุระ กทม. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) เข้าพบ นางอองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความคืบหน้าด้านสันติภาพ และการพัฒนาในมิติต่างๆ ในรัฐยะไข่