ที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก​ นายสุรชัย มณีประกร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ร้อยตำรวจ​เอ​ก​ ขวัญชัย ม่วงไม้ สารวัตร​กอง​กำ​กับการ​ 3​ กอง​บังคับการ​สันติบาล​ 1​ (สว.กก.3 บก.ส.1)​ หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร

นายสุรชัย มณีประกร

ร.ต.อ.ขวัญชัยฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐฯ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์ รักษา ปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้กับประชาชนมีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน

นายสุรชัย มณีประกร

ร.ต.อ.ขวัญชัยฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างให้ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี โดยมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นายสุรชัย มณีประกร

Cr.เจริญ​ผล​ เอี่ยม​พึ่ง