นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ให้การต้อนรับ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” โดยมี นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM พร้อมด้วย นายเอ็ด เกิดเกษม ประธานโครงการกลุ่มส่งเสริมการทำเกษตรพืชผักปลอดสารพิษ และชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยลึก ร่วมงานในพิธีเปิด โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา ณ ตำบลบ้านห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2562