ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ วินิจฉัยว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมาตรา 128 เป็นบทบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนของสสแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ได้สสแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรค 1 (2 ) แม้บทบัญญัติพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญมาตรา 91 แต่เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักการและวิธีการคำนวณคิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้ส.ส. บัญชีรายชื่อครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ