“อยากให้ประชาชนรับฟังด้วยใจที่เป็นกลางการจะร้องเลือกตั้งโมฆะ ต้องดูข้อเท็จจริงว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ การจัดการเลือกตั้งส่วนหนึ่งต้องไว้ใจ กกต.ที่ผ่านการสรรหาและมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้น”

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน