ที่ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ บช.ภ.1 ถ..วิภาวดี ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (สส,มค) ได้เป็นประธานในการประชุม แนวทางการปฏิบัติราชการ งานสืบสวน(สส) และงานความมั่นคงและการต่างประเทศ(มค) ตำรวจภูธรภาค 1” มีพล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1
พร้อมด้วย รอง ผบก.สส.ภ.1 ,รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบ (สส,มค)และข้าราชการตำรวจ บก.สส.ภ.1 และ กก.สส.ภ.จว.ฯ ระดับ สว.ขึ้นไปพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ระดับ สภ.ในสังกัด ภ.1 ผบ.ร้อย คฝ.ฯ ทุกกองร้อย เข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ เปิดเผยว่า“ได้สั่งกำชับในที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ในส่วนของการปฏิบัติของโซน 1 (ตำรวจภูธรภาค​ 1) กำชับให้ปฏิบัติตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยให้พึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นภารกิจสูงสุดที่พึงกระทำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

งานสืบสวน เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้หน่วยที่รับผิดชอบทุกหน่วย ออกตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว เก็บพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานอื่นๆ โดยให้มีการแบ่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติให้ชัดเจน มีการทำงานกันเป็นทีม(teamwork) จัดตั้งแฟ้มสืบสวนคดี ให้มีประชุมติดตาม เร่งรัดคดีทุกวัน จนกว่าคดีจะคลี่คลายและจับกุมผู้กระทำความผิดได้ รวมถึงให้มีการจัดทำข้อมูลท้องถิ่น จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน จัดทำข้อมูลบุคคลพ้นโทษ แฟ้มหมายจับค้างเก่า ข้อมูลกล้อง CCTV ให้เป็นระบบ ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และให้มีการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม รวมถึงจัดการอบรมการสืบสวนต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา

งานความมั่นคงฯ ให้แต่ละหน่วยจัดทำข้อมูลบุคคลและสถานที่สำคัญในพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประจำหน่วย และให้มีการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงและการต่อต้านข่าวกรองด้านความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนประสานการข่าวกับหน่วยงานด้านการข่าวของฝ่ายทหาร พลเรือน และส่วนราชการอื่นๆ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย รวมถึงความผิดอาญาตามประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดจนความผิดที่ต่อเนื่องกัน ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวน การชุมนุมประท้วง การนัดหยุดงาน และงานตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด และมิให้มีการจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด

กำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญ ให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาด” ‘พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าว’