ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.ตร.นัดประชุมก.ตร.ครั้งที่ 3/62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 10.00น. โดยมีวาระสำคัญ อาทิ เรื่องเพื่อทราบกรณีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เรื่องเพื่อพิจารณากรณีเงินเพิ่มพิเศษนักวิทยาศาสตร์ และหารือข้อกฎหมายกรณีมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ(คสช.)ที่ 20/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน เรื่องมาตรการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ(คสช.)ที่ 20/2561ใจความข้อ 1 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับตำรวจ ว่า ให้การแต่งตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกฎระเบียบฯเป็นการปฏิบัติโดยชอบตามรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีบันทึกข้อความ แจ้งเวียนด่วนที่สุดที่ 0009.232/ว17 ลงวันที่ 27 มีนาคม เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการทุกหน่วยและผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผบ.ตร.ใจความว่า ให้ดำเนินการแต่งตั้งรองสารวัตร ถึงผู้บังคับหมู่ วาระประจำปี 2561 หลังจากที่ประชุมกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติให้ขยายเวลาการแต่งตั้งไปถึง 30 เมษายน ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน การปรับเกลี่ยนกำลังพลให้เพียงพอในสถานีตำรวจ เพียงพอต่อปริมาณงานสอบสวนไม่ให้เกิดความเสียหาย ขณะที่การโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่มีเงื่อนไขท้ายคำสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งให้พิจารณาโดยเท่าที่จำเป็น โดยให้เสนอแต่งตั้งระดับกองกำกับการภายในวันที่ 4 เมษายน ระดับกองบังคับการภายในวันที่ 9 เมษายน และ 11 เมษายน สำหรับหน่วยขึ้นตรง สำนักงาน ผบ.ตร.

คำสั่ง คสช.ที่ 20/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order20-2561.pdf