ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจจากกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ท้าทายเสมือนเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงให้กับผู้เข้าแข่งขันที่จะนำทักษะการวางแผนความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้สำหรับกรณีศึกษาด้าน E-Commerce, Logistics Services และ Digital Banking เพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน และนำเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมี นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ และ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่