ณ ธนาคารออมสินเมืองปาย (บริเวณถนนคนเดิน) ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม Pink Square @PAI หนุนเศรษฐกิจ “เมืองปาย” แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดที่จะเป็นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวยุคใหม่ ด้วยการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งมั่นในภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเป็นแหล่งทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการราย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยที่ธนาคารฯ ดูแลและต่อยอดในกระบวนการค้าขาย เพื่อให้ผู้ค้าได้รับความรู้ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการค้าขาย ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ธนาคารฯ จึงได้จัดกิจกรรม Pink Square @PAI เพื่อสร้างจุดศูนย์กลางเมืองปายให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โดยที่ธนาคารออมสินเข้าไปร่วมเพิ่มศัยภาพด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ พร้อมกับการส่งเสริมด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ให้เป็นสถานที่แห่งมิตรภาพ เป็นจุดนัดหมายของผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งจะทำให้ศักยภาพของเมืองปายมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
“นอกเหนือจากภาพลักษณ์ธนาคารออมสินจะเป็นที่จดจำให้กับผู้ค้าแล้ว ลูกค้าและนักท่องเที่ยวยังได้ซึมซับการให้บริการที่ทันสมัยของธนาคารฯ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน กระตุ้นและเติมเต็มให้แก่เศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองปาย ตลอดจนผลักดันให้ร้านค้า-ผู้ประกอบการ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยยกระดับให้เมืองปายเป็นพื้นที่หลักในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” นายชาติชาย กล่าว

ธนาคารออมสินเมืองปาย
กิจกรรม Pink Square @PAI ธนาคารฯ ดำเนินการโดยใช้หลัก “3 สร้าง” ในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อย คือ 1.สร้างความรู้/สร้างอาชีพ ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ที่ได้มีการบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 2.สร้างตลาด/สร้างรายได้ ทั้ง E-Commerce และ E-market เพื่อเป็นช่องทางการหารายได้ในยุคดิจิทัล และ 3.สร้างประวัติทางการเงิน ด้วยการแนะนำส่งเสริมให้ผู้ค้า ทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อ/ขาย ผ่าน QR Code ซึ่งเป็นการสร้างประวัติทางการเงิน (Statement เพื่อเพิ่มความสะดวกและสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอสินเชื่อได้ต่อไป
สำหรับกิจกรรมน่าสนใจในงานนี้ ได้แก่ แข่งขันร้านค้า Street Food ชิงเงินรางวัล ด้วยเงื่อนไขเป็นร้านค้าที่มีรสชาติอร่อย สะอาด และเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยว โดยใช้หลักเกณฑ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองปาย และธนาคารออมสิน นอกจากนี้ ยังนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ สินเชื่อ Street Food วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ MRR + 1.5% ถึง MRR + 5.0% ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักประกันลักษณะธุรกิจและวงเงินกู้ (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสิน ปัจจุบัน = 7.00% ต่อปี) ขณะเดียวกัน ภายในงานนี้ ธนาคารออมสินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ “สินเชื่อ QR รายวัน” เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพการค้าขายรายย่อย และอาชีพบริการ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยใช้บุคคลหรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี เพียงผู้กู้มีประวัติรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ของธนาคารออมสิน ผ่านบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน.