พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการโรงพยาบาล Hospital Management Forum : HM Forum # 5 เรื่อง “Precision Public Health & Precision Medicine” การสาธารณสุขแม่นยำและการแพทย์แม่นยำ ที่จัดขึ้น ณ ห้อง Phoenix 4-6 Hall 12 อืมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งรับมอบรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้าน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 อีกด้วย

นายแพทย์ใหญ่กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ สุดความสามารถ โดยยึดถือแนวคิดที่จะพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจ ให้เป็นสถานบันการแพทย์ของตำรวจ ที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนั้น ได้มุ่งเน้นการดูแลด้านสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนสุขภาพจิตใจของข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจและประชาชนแบบองค์รวม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมดูแลสตรีและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจ จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสู่ความเป็นสถาบันการแพทย์ (Excellent Center) ที่มีคณะแพทยศาสตร์ได้มาตรฐานสากล