ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น. งานสวัสดิการ ฝ่ายอำนวยการ​ 1​ กอง​บังคับการ​อำนวยการ​ กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ฝอ.1 บก.อก.บช.น.)​ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจนครบาล ได้จัดกิจกรรมตัดผมฟรีเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บช.น. และข้าราชการตำรวจทั่วไป โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่างจากศูนย์ฝึกอาชีพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล

กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล

กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล

กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล

กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.