ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำชับให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายทุกฉบับ  เพื่อให้การบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยให้ทุกหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณตามรายไตรมาสที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศ  และ ขอให้นโยบายว่า ต้องจัดสรรงบประมาณ ไม่ให้ผูกพันเกิน 2 ปี นั่นคือให้อยู่ในช่วงระหว่าง 2563 – 2565 เพราะไม่ต้องการให้เป็นภาระในปีต่อไป ซึ่งแผนงานโครงการใดที่มีงบประมาณสูง จะต้องไปบรรจุอยู่ในแผนแม่บท เพื่อดำเนินการต่อไปในอนาคต