นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กกล่าวว่าถ้า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ชุดนี้อยู่ได้ คสช.ก็พังแน่ ทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการปปช.ถูกกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด พรป.จะหักล้างหรือขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้

นายจาตุรนต์เปิดเผยว่าคุณสมบัติของกรรมการปปช.อยู่ในรัฐธรรมนูญในมาตรา 232 ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เป็นกรรมการปปช.อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 216 กรรมการปปช.บางคนในชุดนี้สรรหาโดยการที่คสช.ออกคำสั่งกำหนดองค์ประกอบกรรมการสรรหาขึ้นใหม่ให้ประธานสนช.และรองนายกฯร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ใช้กับกรรมการปปช.ชุดนี้ เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับปปช.ซึ่งอิงตามรัฐธรรมนูญปี 2550 จึงอ่อนกว่าที่กำหนดในรัฐธรรมนูญปัจจุบันอย่างมาก ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่ในขณะนี้ คือ ถ้าเป็นข้าราชการประจำจะต้องเคยเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และถ้าเคยเป็นข้าราชการการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่ากรรมการบางคนขาดคุณสมบัติ บางคนเข้าลักษณะต้องห้าม โดยเฉพาะประธานปปช.ขาดทั้งคุณสมบัติและเข้าลักษณะต้องห้ามด้วย จึงไม่สามารถเป็นกรรมการปปช.ตามรัฐธรรมนูญนี้ได้ บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกำหนดว่ากรรมการปปช.ชุดที่มีมาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้บังคับจะอยู่ในตำแหน่งอีกนานเท่าใด ให้กำหนดโดยพรป. ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าสนช.จะใช้ พรป.ต่ออายุให้กรรมการปปช.ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือทั้งสองอย่างได้หรือไม่ ดูจากเจตนาของการร่างรัฐธรรมนูญที่มีการกำหนดคุณสมบัติไว้สูงมาก ที่ต่อมาเรียกกันว่าเป็นคุณสมบัติขั้นเทพ กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้เข้มงวดเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาล อย่างที่โอ้อวดกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง รัฐธรรมนูญนี้ย่อมมีเจตนาให้ใช้เรื่องเหล่านี้ทันที ไม่ใช่อีก 7-8 ปีข้างหน้า

นายจาตุรนต์กล่าวว่า “สนช.จะทำได้อย่างมาก ก็คือ กำหนดใน พรป.ให้กรรมการ ปปช.ชุดนี้พ้นไปทันทีที่พรป.ใช้บังคับ แต่ให้รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการ ปปช.ชุดใหม่หรือมากกว่านั้น ก็คือ ให้กรรมการปปช.ชุดนี้ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการปปช.ชุดใหม่ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ไม่ใช่ให้ชุดนี้เป็นไปจนครบวาระ ทั้งที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามอย่างที่เป็นอยู่”การออกพรป.นั้น ต้องทำให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ซึ่งกำหนดว่า เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ การต่ออายุกรรมการปปช.ชุดนี้ทั้งชุดไปจนกว่าจะหมดวาระเดิมนั้น จึงขัดรัฐธรรมนูญแน่นอน

นายจาตุรนต์กล่าวทิ้งท้ายว่าหากปปช.ชุดนี้ยังทำหน้าที่ต่อไป ก็เท่ากับเรากำลังมีปปช.ที่ตั้งโดยการแทรกแซงของคสช. จนได้คนของคสช.มาคุมปปช. ในขณะที่คสช.กำลังทำทุกอย่างเพื่อให้พวกตนได้อยู่ในอำนาจต่อไปหลังการเลือกตั้ง ปัญหา ก็คือ ถ้าคสช.ทำสำเร็จ ตั้งรัฐบาลนายกคนนอกได้ ใครจะตรวจสอบรัฐบาล จะไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นกันใหญ่หรือ นายจาตุรนต์จึงตั้งคำถามว่า “นี่หรือ คือ รัฐธรรมนูญปราบโกง นี่หรือ คือ ที่คสช.บอกว่าเข้ามาเพื่อปราบคอรัปชั่น หากปล่อยให้ปปช.ชุดนี้ทำหน้าที่ต่อไป ไม่แก้พรป.ปปช.เสียให้ถูกต้อง คสช.เตรียมพังทั้งระบบได้เลย”