ที่ห้องบุณยะจินดาสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต คุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดาเป็นประธาน โดยมี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญพล.ต.อ สุพร พันธุ์เสือ พล.ต.อ.ไกรสุข สินศุข พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ พล.ต.อ.วุฒิชัย ศรีรัตนวุฒิ และคณะกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา ร่วมในพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบ และมอบทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและข้าราชการตำรวจผู้ที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

คุณหญิงกอแก้ว กล่าวว่า การมอบทุนสนับสนุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี ทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ เป็นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 14 นับเป็นความภาคภูมิใจของมูลนิธิ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ทำหน้าที่พลเมืองดี ตนเองในนามมูลนิธิบุณยะจินดา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับทุนในวันนี้ ข้าราชการตำรวจนับว่าเป็นข้าราชการที่ทำงานหนัก ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำงานไม่มีวันหยุด ขอส่งกำลังใจถึงข้าราชการตำรวจทุกท่าน ขอให้ตั้งใจทำงานด้วยความรักสามัคคี นึกถึงประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มูลนิธิบุณยะจินดา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมต่อไป

คุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา

มูลนิธิบุญยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เชิดชูสดุดีวีรกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบตำรวจดีเด่น ตำรวจผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นประจำในทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมารวมถึงสืบสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีต อ.ตร. อดีตประธานมูลนิธิ ที่มองเห็นความเหนื่อยยากของข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะในเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจ ต้องการสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในปี 2561 มูลนิธิบุณยะจินดาได้พิจารณามอบโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี 25 ราย เงิน 470,000 บาทมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 46 ราย เงิน 346,000 บาท และมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ 137 ราย เงิน 1,123,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,939,000 บาท

กลุ่มสัญญาบัตรจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท พ.ต.อ.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผกก.สส.2 บก.สส.จชต.ภ.9

กลุ่มชั้นประทวนจำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล รายละ 40,000 บาท 1.ด.ต.กฤติพงษ์ ดำรงพิพัฒนกุล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ 3 กก.6 บก.จร. บช.น. 2.จ.ส.ต.หญิง ฤทัยรัตน์ พิมพ์ปัด ครู (ปท.1) กก.ตชด.22 บช.ตชด. 3.ส.ต.ท.สรรเพชร คงเทพ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ภ.9

ประกาศเกียรติคุณ 6 ด้าน จำนวน 17 รางวัล เงินรางวัล รายละ 10,000 บาท

ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น 1.พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบก.ถปพ. บช.ก. 2.พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ภ.8 3.พ.ต.ท.ประเทือง ผลมานะ รอง ผกก.(ป.) สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8. 4.ด.ต.นพดล แสงคำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ภ.5


ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น 1.พ.ต.ท.ไมตรี บุญมาศ รองผก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ภ.3. 2.พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผบ.ร้อย (สบ2) ร้อย ตชด.246 บช.ตชด. 3.ร.ต.อ.ทีปกร คำพันธ์ รอง สว.สส.2 บก.สส.บช.น. 4.ร.ต.อ.อมรเทพ เขี้ยวสิงห์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.2 5.ร.ต.อ.ประชิต ทิพมณี บช.ปส. 6.ส.ต.ท.อรุณรัชช์ สมบัติยานุชิต ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.จชต.ภ.9

ด้านสืบสวนดีเด่น 1.พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม บช.ปส. 2.พ.ต.ท.สมภพ กองสมบัติ สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4. 3.พ.ต.ต.มนต์ชัย เพ็งเลิศ สว.กก.5 บก.ป. บช.ก.

ด้านสอบสวนดีเด่น 1.พ.ต.อ.หญิง ฉัตรแก้ว วรรณฉวี ผกก.สส.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1 บช.น. 2.พ.ต.ท.วิจิตร ศรีตะชัย ปฏิบัติราชการ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี ภ.1. 3.พ.ต.ต.พงศพัศ บัวรุ่ง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

ฝ่ายอำนวยการดีเด่น 1.พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ ผกก.ตม.จว.จันทบุรี รองโฆษก ตร.

ประกาศเกียรติคุณพลเมืองดี จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล รายละ 10,000 บาท 1.นายเดชฎิล สรณ์สิริศุภทิน 2.นายธวัช แพฮก

รางวัลเกียรติยศคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดีเด่น 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท คณะทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รางวัลเกียรติยศสดุดีวีรกรรม 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท 1.จ.ส.ต.ทศพร เสสาร อดีต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ภ.9 ผู้มารับรางวัลคือ ด.ช.ฐิติกร เสสาร บุตรชายของ จ.ส.ต.ทศพร เสสาร ที่เสียชีวิตระหว่าปฎิบัติหน้าที่

การมอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 46 ราย ในสังกัดต่าง ๆ จำนวนเงินทั้งสิ้น 346,000 บาท
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล 4,000 บาท
2. ตำรวจภูธรภาค 1 61,000บาท
3. ตำรวจภูธรภาค 2 5,000บาท
4. ตำรวจภูธรภาค 3 42,000บาท1
5. ตำรวจภูธรภาค 4 43,000 บาท
6. ตำรวจภูธรภาค 5 52,000บาท
7. ตำรวจภูธรภาค 6 32,000 บาท
8. ตำรวจภูธรภาค 7 20,000 บาท
9. ตำรวจภูธรภาค 8 15,000 บาท
10. ตำรวจภูธรภาค 9 63,000 บาท
11. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 5,000 บาท
12. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4,000 บาท