ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยความสาเร็จจากการนาร่องบริการ “สินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์ ” บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 100% ซึ่งพัฒนาโดยเอสซีบี อบาคัส ด้วยการนาเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อออนไลน์เป็นรายแรกของไทย เพื่อผู้ประกอบการ SME ที่มีร้านค้าหรือให้บริการบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ของลาซาด้า ผู้นาด้านอีคอมเมิร์ซของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ในเวลาเพียง 15 นาที พร้อมอัตราดอกเบยี ้ เพียง 1.59% ต่อเดือน และมีการขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการจากกรุงเทพและปริมณฑลไปยัง 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย นับเป็นธนาคารแรกของไทยที่สร้างเครือข่ายทางการเงินแบบดิจิทัลครบวงจรสาหรับการอนุมัติสินเชื่อออนไลน์ (Digital Lending) ส่งเสริมสภาพ
คล่องให้ลูกค้า SME สามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันในยุคที่กระแสอีคอมเมิร์ซกาลังเติบโตทั่วโลก

นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ จา กัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในยุคที่พฤตกิ รรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจขนาดใหญ่ จนถึง SME ต่างต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์และทันเกม ไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสาคัญในการนาเอาเทคโนโลยีมาผลักดันและช่วยตอบโจทย์ภาคธุรกิจ จึงมุ่งมนั่ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจรด้านการเงินเพื่อก้าวสู่การเป็น Bank as a Platform ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนโฉมแอพพลิเคชัน SCB Easy ที่ผ่านมารวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน SCB StartBiz และ แพลตฟอร์ม SCB Business Anywhere ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าธุรกิจ นอกจากนี ้ ไทยพาณิชย์ยังสร้างเครือข่ายโดยจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่งและยังสร้ างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอีกด้วย โดยโครงการแม่มณีศรีออนไลน์ เป็นหนึ่งในโซลูชั่นใหม่ในการให้บริการขอสินเชื่อออนไลน์ซึ่งพัฒนาโดยเอสซีบีอบาคัส ที่นาเทคโนโลยีลา้ สมัยเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าออนไลน์โดยเฉพาะ โครงการนีเ้ ป็นการร่วมมือระหว่างไทยพาณิชย์กับลาซาด้า ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมนั่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะเป็นแรงผลักดันที่ช่วยยกระดับบริการด้านการเงินให้กับประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จากัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน มี SME ไทยจานวนมากที่ทาธุรกิจบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีศักยภาพในการเติบโตได้สูง แต่กลับมีปัญหาการขยายธุรกิจเพราะติดขัดด้านเงินทุน โจทย์ในการพัฒนาระบบสินเชื่อออนไลน์คือจะช่วยธุรกิจลูกค้าเติบโตได้อย่างไร ด้วยความต้องการที่มีเข้ามาตลอด เวลาที่มีจากัด และทาอย่างไรให้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลได้ 100% รวมทัง้ สามารถลดต้นทุนในการพิจาณาสินเชื่อ ซงึ่ สุดท้ายจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเพราะสามารถช่วยลดอัตราดอกเบีย้ ซึ่งระบบสินเชื่อออนไลน์พัฒนาขึน้ โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ในการพิจารณา อนุมัติสินเชื่อ รวมทัง้ วิเคราะห์และพิจารณาให้ได้สินเชื่อที่ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งด้านวงเงินและระยะเวลาการกู้ยืมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายในเวลาเพียง 15 นาที จากเดิมที่ใช้เวลาตัง้ แต่ 3 วันถึงหนงึ่ สัปดาห์ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้เพิ่มเติม และยังสามารถรับเงินได้เร็วขึ้นอีกด้วย”

ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้นำร่องปล่อยสินเชื่อออนไลน์ให้แก่ลูกค้า SME ที่เป็นผู้ขายบนลาซาด้า ตั้ง แต่เดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซเป็นธนาคารแรกในประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์จากการโครงการนาร่องดังกล่าวยังไม่มีประวัติการค้างชาระของลูกค้า นอกจากนีค้ วามสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับประสบการณ์บริการสินเชื่อออนไลน์ยังส่งผลให้แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทัง้ รางวัล Global Retail Banking Innovation Awards 2018 ในประเภท Best Data Analytics Initiative จัดขึน้ โดย The Digital Banker ผู้ให้บริการระดับโลกด้านข่าวสาร ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และคอนเทนต์สาหรับธุรกิจบริการด้านการเงิน และรางวัล Digital Disruptor of the Year โดยสถาบันวิจัย IDC (International Data Corporation) จากการมอบรางวัล IDC Digital Transformation Awards 2018 หรือ DX Awards เจมส์ ตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จากัด กล่าวว่า “ผู้ประกอบการที่อยู่บนแพลตฟอร์มของลาซาด้าสามารถปรับตัว และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดแคมเปญใหญ่ “Lazada 11.11 Shopping Festival” ที่ผ่านมา แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างก้าวกระโดด ทาสถิติยอดนักช้อปมากกว่า 20 ล้านคนภายใน 24 ชั่วโมงแรก ใน 6 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การร่วมกันมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และลาซาด้า ถือเป็นการยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยให้ร้านค้าต่างๆ ของลาซาด้าสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้ องการของตลาดได้ทันที โดยเฉพาะแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ที่พัฒนาโดยเอสซีบี อบาคัส ในฐานะผู้ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีที่ผลักดันให้ความร่วมมือดังกล่าวช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้นสอดคล้องกับแผนของลาซาด้าในการสร้างเครือข่ายอีคอมเมิร์ซแบบยั่งยืนในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและ SME จานวน 8 ล้านรายให้ประสบความสาเร็จขึ้นภายในปี 2573”

นางสาวปัทมา พุ่มฉัตร เจ้าของ Tiger Riding Shop ซึ่งดำเนินธุรกิจจาหน่ายอะไหล่มอเตอร์ไซคบิ๊กไบค์ บนแพลตฟอร์มของลาซาด้า ลูกค้า SME ผู้ใช้บริการ “สินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์” กล่าวว่า “บริการสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยให้สามารถขยายธุรกิจได้ง่ายขึน้ ทันต่อความต้องการของตลาดที่ปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ในเวลาที่จากัด หลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และง่ายดายเพียงแค่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นขอกู้ที่ธนาคารหลายครั้งและไม่ต้องใช้เอกสารวุ่นวาย ทาให้มีเวลาเพิ่มขึน้ ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านอื่นๆ ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”