นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค เยาวชนกลุ่มยุวคลองไทย และประชาชนผู้สนใจ ได้เดินทางมาพร้อมกันที่ลานพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นออกเดินพบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง พูดคุยชี้แจงนโยบายพรรค จากนั้นได้เปิดวงเสวนา “คลองไทยกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน” ณ สภากาแฟในตลาดทับเที่ยง เทศบาลนครตรัง ในการพบปะประชาชนของพรรคคลองไทยในครั้งนี้ได้รับการสะท้อนปัญหาที่จะให้พรรคการเมืองแก้ไข ในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาพลังงาน การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งหัวหน้าพรรคคลองไทย​ และคณะได้ชี้แจงว่าหากโครงการคลองไทยเกิดขึ้นประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และการมีคลองไทยเป็นตลาดขนส่งสินค้าไปจำหน่ายทั่วโลกจะทำให้สินค้าการเกษตรทุกชนิดมีราคาสูงขึ้นมาก ประชาชนจะมีรายได้ที่ดีขึ้น ธุรกิจบริการทุกสาขาจะดีขึ้น จะมีงบประมาณมาพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น จะสามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การพบปะประชาชนของพรรคคลองไทย​ ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่ง