วันนี้ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการฯ มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผ่านนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ,คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ,คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ร่วมมอบ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการฯ กล่าวว่า “ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผ่านงานด้านสังคมสงเคราะห์และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หัวเฉียว

ในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบข้าวสารซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องของงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผ่านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 กระสอบ​(สี่ร้อยสามสิบเจ็ดกระสอบ) และแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 263 กระสอบ​ (สองร้อยหกสิบสามกระสอบ)”

พร้อมกล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ