ธนาคารกรุงไทย ร่วมมือ บสย. ต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย ในวงเงินค้ำประกันรวม 1 หมื่นล้านบาท ผ่าน 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในโครงการ EEC และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve รวมทั้งการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัส โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรก นอกจากนี้ยังสนับสนุน SMEs บัญชีเดียว รวมทั้ง SMEs ขนาดเล็กอีกด้วย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวใน โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ที่หลักประกันไม่เพียงพอ หรือขาดหลักประกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรก

นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยรายละเอียดว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ออก 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับโครงการดังกล่าว วงเงินค้ำประกันรวมเป็น 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้แก่ สินเชื่อ Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC และจะขยายไปยังร้านค้าที่ติดแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีไม่มีหลักประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้ บสย.ค้ำประกัน สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนวงเงินในการขยายธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ทัวร์ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า OTOP ทั้งในเมืองท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0 สำหรับผู้ประกอบการหรือคู่ค้าที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กรณีไม่มีหลักประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้ บสย.ค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น และสุดท้ายคือ สินเชื่อ Krungthai Mini Bus สนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เพื่อเปลี่ยนเป็นรถมินิบัส ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท

นอกจาก 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทยแล้ว ธนาคารกรุงไทยยังสนับสนุน SMEs ทำบัญชีเดียว ซึ่งภาครัฐจะนำมาใช้ในต้นปีหน้า โดยจัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีเดียวให้กับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนลูกค้า SMEs ขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ธนาคารก็สนับสนุนเช่นกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี