ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ที่ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รรท.รอง ผบช.ตชด.เพื่อนร่วมรุ่น ผบ.ตร.และ พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ได้ยื่น ร้องทุกข์ ต่อประธาน ก.ตร.ขอให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.ถึงระะดับ ผบก.เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ให้เป็นโมฆะ โดยอ้างว่าหลักอาวุโส ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขัดและผิดกฏหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 260 นั้น

มีรายงานคืบหน้าว่า ก่อนหน้าท่ี คณะกรรมการข้าราชตำรวจ(ก.ตร.)ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)จะประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)เมื่อวันท่ี 27 กันยายน2561 และ วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับ ก.ตร. มีมติแต่งตั้ง นายตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.ถึง ผบก นั้น พล.ต.ต.ศรายุทธ พูนธัญญะ รอง ผบช.ตชด เพื่อนร่วม ผบ ตร.(นรต.รุ่น36) พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ได้เข้ายื่นเรื่อง ต่อสำนักงานการผู้ตรวจการแผ่นดิน (คตง.)ถึงกรณีที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชตำรวจตามหลักอาวุโส ซึ่งลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ในประเด็น

1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯฉบับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 260 วรรค 3

2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯฉบับดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯฉบับดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 89/2557 ลงวันท่ี10 กรกฎาคม 2557 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยผู้ยื่นเรื่องทั้ง 2 นาย ได้ร้องขอให้”ผู้ตรวจการแผ่นดิน”ดำเนินการคือ

1.แจ้งให้ สำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระงับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับรอง ผบ.ตร.ถึง ผบก.ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯฉบับดังกล่าวไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯฉบับดังกล่าวนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯมาตรา 260 วรรค 3 หรือกฎหมายใด ,ระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่

2.ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯฉบับดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ฯหรือไม่

3.ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครอง วินิจฉัยว่าประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯฉบับดังกล่าวนี้ชอบด้วยกฎกมาย หรือรัฐธรรมนูญฯ 2560 หรือไม่

ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า พ.ต.อ. พรพันธ์ ทิมขำ
ได้ติดตามเรื่องดังกล่าว ปรากฎว่า ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 3 หน่วยงาน คือสอบถามไปท่ี สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้สอบถามไปท่ีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานกฤษฎีกา ปรากฎว่า เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561 ท่ีผ่านมา สำนักนายกรัฐมนตรีฯไม่มีคำตอบ แต่ได้แจ้งให้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นต้นเรื่องเป็นผู้ตอบ ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการสอบถามไปทางด้าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ก็ยังไม่ตอบเรื่องดังกล่าว โดยแจ้งเพียงว่า รอผู้บังคับบัญชาส่ังการ ในส่วนของสำนักงานกฤษฎีกา ได้ตอบเอกสารไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าว สำนักนายกฯไม่เคยเสนอให้กฤษฎีกาพิจารณามาก่อนแต่อย่างใด

พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ