ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการทำงานไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การทำงานด้านความมั่นคงต้องให้ความสำคัญกับการมองประเด็น และวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในแต่ละห้วงเวลาให้ถ่องแท้ เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปกำหนดแผนการทำงานในเชิงรุก 2.การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติในแต่ละด้าน จะเป็นประโยชน์เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำ รวมทั้งมีความทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้าในการทำงาน โดยจัดทำข้อเสนอเรื่องต่างๆ ที่ชัดเจน รอบคอบ ซึ่งข้อเสนอเหล่านั้นต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม และ 3.รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนการทำงานในเชิงบูรณาการ ที่หลายหน่วยงานต้องมีการทำงานประสานสอดคล้องกัน จึงขอให้คณะที่ปรึกษาฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวมอบนโยบายเรื่องการทำงาน ว่า การทำงานด้านความมั่นคงจะต้องเรียนรู้ทำงานเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า พร้อมกับให้น้อมนำแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นหลักในการทำงานเพื่อความยั่งยืน และให้รู้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้รู้เขา รู้เรา และรู้ทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้โซเชียลในสังคมปัจจุบัน จะต้องสร้างภูมิต้านทานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้โซเชียลในทางที่สร้างสรรค์ พร้อมกับร่วมกันสร้างความเท่าเทียมขึ้นในสังคม บนพื้นฐานของกฎหมาย ซึ่งทุกคนต้องเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย