สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่ง ตร.ที่ 599/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค.2561 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำอันขัดต่อความเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ (ศอสม.ตร.) ใจความว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้กระทำความผิดอาญาในรูปแบบที่หลากหลาย การกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีลักาณะเป็นเครือข่าย ชบวนการ องค์กร และอาจมีความเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ อาจมีการปลุกระดมให้ข่าวเท็จ สร้างสถานการณ์ตื่นตระหนก การก่อความไม่สงบ หรือกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความผิดอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

“ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย อาศัยอำนาจตามมาตรา 11(4) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำอันขัดต่อความเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ (ศอสม.ตร.)” มอบหมายให้ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รักษาราชการแทน รองผบ.ตร. เป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล สั่งการ การบริหารรการ และการดำเนินงานของ ศอสม.ตร.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้ง อนุมัติ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ใน ศอสม.ตร.” คำสั่งระบุ

ทั้งนี้มีรายงานว่า การตั้งศูนย์ดังกล่าวนี้ เป็นการตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พร้อมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยกำลังใกล้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)โดยคาดว่าทาง ตร.อาจจะตั้งให้กำกับดูแลความเคลื่อนใหวของกลุ่มคนต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าว อีกหน้าที่หนึ่ง