ที่ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนองพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ งานวิจัย และงานวิชาการเพื่อประโยชน์อันสูงสุดต่อระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยในอนาคตต่อไป

พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า โรงพยาบาลตำรวจ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 800 เตียงในปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยเฉลี่ยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 700,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 17,000 รายต่อปี และยังมีบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งด้านการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์ของสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว มีการพัฒนาองค์กรสู่การบริการทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงสามารถทำการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้

โรงพยาบาลตำรวจเปิดทำการสอนฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยได้รับการรับรองจากแพทยสภา และได้พัฒนาการฝึกอบรมมาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2527 เป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นเวลานานและดำเนินการตามนโยบายของประเทศผ่านทางแพทยสภา เนื่องจากศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาในศูนย์การรักษาที่เป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ศักยภาพด้านบริหารจัดการ พร้อมทั้งการยอมรับของสังคมและการเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจจึงเป็นสถาบันการฝึกปฏิบัติที่ได้รับความสนใจและน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ขอให้เข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตแพทย์ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเพื่อสนอง

พระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โรงพยาบาลตำรวจจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพงานแพทยศาสตรศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลังต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ