ปฏิบัติการ Re X-rayค้นหาคัดกรองผู้เสพผู้ป่วยบำบัดฟื้นฟู

72

นายอำเภอกระนวน ปลัดอำเภอประจำตำบล นำทีม โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.ระดมผู้นำชุมชน 5 ตำบล ปฏิบัติการ Re X-ray ค้นหาคัดกรองพบผู้เสพ/ผู้ป่วย 77 รายในชุมชนเข้าบำบัดฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ปลัดอำเภอประจำตำบล ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ผู้แทน รพ.สต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านฝาง ตำบลดูนสาด ตำบลห้วยยาง ตำบลหนองโน และ ตำบลห้วยโจด พร้อมกำลังสมาชิก อส. ร่วมกันดำเนินการ Re X-ray เพื่อค้นหาคัดกรองผู้เสพ/ผู้ป่วยในชุมชน ตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง และเบาะแสการสืบสวนข่าว พบผู้เสพ 77 ราย เพื่อนำเข้าฟื้นฟูรักษาที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด กองร้อย อส.อำเภอกระนวน หรือ CI และ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม มินิธัญญารักษ์อำเภอกระนวน หรือ คลินิคฟ้าใส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ “แนวทางบวร“ นำหลักธรรมทางศาสนาในการหล่อหลอมจิตใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคม การพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะอาชีพ โดยในระหว่างพักฟื้นอยู่ใน CI และ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมินิธัญญารักษ์ อำเภอกระนวนได้ประสานการฝึกอาชีพโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และ ภาคเอกชนเพื่อให้มีทักษะและรายได้ในการดำรงชีพด้วย และยังจัดกระบวนการเยียวยาทางจิตใจ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจไปด้วยกัน โดยร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน รวมทั้ง เครือข่ายในพื้นที่ อาทิ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวอาชญากรรมวันนี้ #ยาเสพติด