พด. ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้

82

พด. ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้

กรมพัฒนาที่ดิน ขานรับนโยบายสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวทาง BCG Model โดยส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้ความสำคัญกับการจัดการดินและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ เพื่อลดและทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรและครัวเรือน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดต้นทุนการผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดินพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีเทคโนโลยีและสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้ง ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร และทำให้ธาตุอาหารในดินเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีและสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันขึ้น พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย และวิธีการนำไปใช้ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการต่อยอดนำไปผลิตใช้ในพื้นที่ของตนเอง และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้เกษตรกร อีกทั้งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 3 กลุ่ม รวม 15 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มฟอสฟอรัสในดินกรดและดินเปรี้ยว พด.11 จุลินทรีย์ไรโซเบียมสำหรับพืชปุ๋ยสด พด.12 ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช พด.13 ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพด พด.15 แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตพืช กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ควบคุมโรคเน่าและเหี่ยวในพืชผัก พด.14 ไตรโคเดอร์มา ควบคุมและกำจัดโรคพืช สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช และ กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ลดน้ำเสีย ดับกลิ่นเหม็น โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจัดเตรียมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ประกอบด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว มูลโค มูลสุกร มูลไก่ ขี้เถ้าไม้ยาง ฟิลเตอร์เค้ก กากถั่วเหลือง มาทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร ประโยชน์คือเป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืชมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช มีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหารเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ง่าย สำหรับเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจข้อมูลการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทร. สายด่วน 1760.

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ข่าวการเกษตรวันนี้#