จัดสัมมนาให้ความรู้กลุ่มโรค NCDs จากแพทย์ 3 รพ.ชั้นนำ

149

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าความร่วมมือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน) จัดสัมมนา Planning Health Planning Wealth “รู้ทันโรคมะเร็ง – หลอดเลือดสมอง – หัวใจ …กับ 3 อาจารย์แพทย์ รพ.ชั้นนำ” ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู

นายพิชา รัตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน และนายวทานีย์ ทองรุ่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการขายช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองศิริราชให้ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ศาสตราจารย์ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง และรศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชมน์เจริญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่สองจากซ้าย) ให้ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ และในช่วง Wealth Planning “วางแผนเพื่อสุขภาพการเงิน” นายสรัฐพงศ์ เบญจชินาภรณ์ AFPTTM ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย ส่วนฝึกอบรมพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลความจำเป็นของการมีประกันโรคร้ายแรงและเทคนิคการเลือกประกันให้คุ้มค่า

ขณะที่นายยศรวี จงแสงทอง AFPTTM Senior Wealth Manager ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเรื่องธีมการลงทุนเฮลธ์แคร์ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในช่วงนี้