กรมชลฯจับมือ ธ.พัฒนาเอเชีย เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งระบบ

52

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอภิชาติ ชุมนุมมณี ผอ.สํานักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผอ.สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Scott Morris รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย และคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ขับเคลื่อนแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน เพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย

(1)โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
(2)โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย
(3)โครงการคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3
(4)โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก
(5)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
(6)โครงการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ
(7)โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร
(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน
(9)โครงการพื้นที่รับน้ำนอง

โดยในส่วนของโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง กรมชลประทานมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 210 ลบ.ม./วินาที เป็น 400 ลบ.ม./วินาที ประกอบด้วย การปรับปรุงโครงข่ายคลองชลประทานเดิมจำนวน 22 คลอง ความยาวรวม 462.80 กิโลเมตร ตลอดจนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารชลประทานรวม 26 อาคาร หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในคลองช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 17 ล้าน ลบ.ม./ปี อีกทั้งยังสามารถป้องกันและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ถึง 298,250 ไร่

สำหรับการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ แสดงถึงความสำคัญของระบบโครงสร้างชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยที่มีต่อประเทศไทยและเศรษฐกิจของประเทศ และความร่วมมือกันระหว่างกรมชลประทานและธนาคารพัฒนาเอเชียในการบรรลุภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ หากแผนงานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงด้านน้ำ รักษาระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์