วธ.ยกระดับงานมหกรรมท้องถิ่น ดันซอฟต์พาเววอร์ท่องเที่ยววัฒนธะรม

127

“สุดาวรรณ” หวังยกระดับงานมหกรรมท้องถิ่น 4 ภาค เป็นระดับชาติ ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเดิม ภาคใต้ โชว์โนรา-หนังตะลุง พร้อมแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 27 มิ.ย. ที่สงขลา สร้างรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

วันที่ 25 มิ.ย. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมุ่งยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน วธ.จึงจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี 2567 ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับพื้นที่แรกภาคใต้ จัดงาน งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา” วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการแสดงรำโนราถวายพระบรมรูป รัชกาลที่ 5  การแสดงหนังตะลุง  โนรา โขน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน  การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง บูธงานศิลปะ การเสวนาทางวิชาการหนังตะลุง-โนรา นิทรรศการมีชีวิต “โนราและวิถีชีวิตชุมชนสงขลาในอดีต” บูธงานศิลปะและนิทรรศการกิจกรรมวาดเส้น ชุด“เรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มเลสาบสงขลา” การอบรมการร้องกลอนโนราขั้นพื้นฐาน การนวดเพื่อสุขภาพ การสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT)และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก 14 จังหวัดภาคใต้

ถัดมาจัดงานพื้นที่ภาคเหนือ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย  “ร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วันที่ 16-20 สิงหาคม 2567 ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรม อาทิ การเทศน์มหาชาติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงแสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ถนนสายวัฒนธรรมเลียบวัดเคียงวัง การแสดงโขนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ โรงหมอยา บริการนวดแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ถ่ายรูปจุดเช็คอินทุ่งไฟประดับและเชิญชวนแต่งกายย้อนยุค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นจัดที่ภาคกลางและภาคตะวันออก งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “ศาสตร์ศิลป์ตระการตา เลอค่ามรดกวัฒนธรรม”  วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2567  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมการแสดงมหรสพ เช่น โขน ละคร ลิเก หนังใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(วิถีชาววัง) เช่น การทำหัวโขน งานช่างดอกไม้สด งาช่างแกะสลัก งานช่างแทงหยวก กิจกรรมเที่ยววัดชมวังยามค่ำคืน(Night Museum) การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัง การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด

ถัดจากนั้นจัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  วิถีถิ่น วิถีไทย “เศรษฐกิจวัฒนธรรมอีสานสร้างสรรค์” วันที่ 5-9 กันยายน 2567 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน เช่น หมอลำ กันตรึม การจัด Graffiti on Street (ถนนจอมพล) Street Art and Food และ Lighting & Sound  การแสดงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  จำหน่ายอาหารของดีโคราช การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยทั้ง 4 ภูมิภาค ทำให้คนไทยแต่ละภาคได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมพลังความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ  ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น  สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย  เพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ทำให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมสืบสานอนุรักษ์ไว้ นำทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ และเสริมฐานรากวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” นางสาวสุดาวรรณ กล่าว

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #ซอฟต์พาวเวอร์ #กระทรวงวัฒนธรรม #สุดาวรรณหวังศุภกิจโกศล #มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ #การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม