“เปลี่ยนการเดินทาง”สร้างการ “เปลี่ยนเมือง” กับ BKK Expo 2024

91

วันที่ 24 มิ.ย. 67 นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้นำขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รถบัสไฟฟ้า BMA Feeder รถจักรยาน Bike sharing รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า Muvmi และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 “เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (MRT ศูนย์สิริกิติ์) ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย อีกทั้งนำเทคโนโลยีด้านการจัดการจราจรและขนส่งสาธารณะมาให้ประชาชนได้สัมผัสและทดลองใช้บริการอย่างใกล้ชิด

รถบัสไฟฟ้า BMA Feeder จัดบริการระหว่างวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2567 จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 จำนวน 6 คัน ให้บริการในลักษณะรถเวียนในเส้นทาง BTS อโศก ถึงหน้างาน BKK Expo ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้ร่วมงานไปยังระบบขนส่งมวลชนหลัก เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และเรือโดยสาร โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถติดตามเส้นทางการให้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน ViaBus ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการรถ BMA Feeder จำนวนทั้งสิ้น 1,795 เที่ยวคน

รถจักรยาน Bike sharing สจส. ได้นำรถจักรยานจำนวน 100 คัน ให้บริการประชาชน ผ่านจุดยืม-คืน จำนวน 8 จุด ใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน โดยใช้บริการฟรี 1 ชั่วโมง/ครั้ง พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการจักรยานในการเดินทางมาร่วมงาน 481 ครั้ง

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า Muvmi ให้บริการฟรีตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. กำหนดจุดจอดรับ-ส่ง 3 จุดได้แก่ BTS เพลินจิต MRT ลุมพินี และจุดจอดรับ-ส่งบริเวณหน้าทางเข้า BKK Expo 2024 มีผู้ใช้บริการ 409 คน

รถจักรยานยนต์ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า WINNONIE ให้บริการฟรีจาก MRT ศูนย์สิริกิติ์ ถึงหน้างาน BKK Expo และรถจักรยานยนต์สาธารณะเรียกใช้บริการผ่าน App Smart WIN ซึ่งให้บริการฟรีจาก MRT ศูนย์สิริกิติ์ มายังด้านหน้าทางเข้างาน BKK Expo มีผู้ใช้บริการรวม 436 คน

รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าวด้วยว่า สำนักการจราจรและขนส่งยังได้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบนิทรรศการซึ่งครอบคลุม 3 เมือง ได้แก่ เมืองเดินทาง เมืองปลอดภัย และเมืองยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดด้วยราชประสงค์โมเดล การพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกของกรุงเทพมหานครแบบ Adaptive การแก้ไขปัญหายานพาหนะกีดขวางทางเท้า นิทรรศการ Bike sharing และเส้นทางจักรยาน 50 เขต รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT การนำเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะผ่าน APP Smart WIN บอร์ดนิทรรศการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ำ ผ่าน Thai Smile Bus และแอปพลิเคชันนำทางจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โครงการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (IRAP) การตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร BMA Traffic ศูนย์สั่งการกรุงเทพมหานคร (BMA Command Center) และนิทรรศการ EV Charging Station ตลอดการจัดงานมีประชาชนผู้สนใจจำนวนกว่า 1,290 คน ที่เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในโซนนิทรรศการของสำนักการจราจรและขนส่ง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #งานจราจรกทม