รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ จ.ลำปาง แจกโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร

89

รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ จ.ลำปาง แจกโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 131 ราย และมอบพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 4.9 แสนตัว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาในพื้นที่ ณ วัดบ้านแก่นไชย ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยเป็นประธานพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 จำนวน 20 ตัว ให้กับเกษตรกร 20 ราย มูลค่า 560,000 บาท

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า โค-กระบือ เป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนกับระบบเกษตรอินทรีย์ และเกื้อหนุนกิจกรรมในไร่นา สำหรับมูลโค-กระบือ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเอง และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยให้เกษตรกรที่ยากจน ได้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคในพื้นที่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 855 ราย โค-กระบือ 1,330 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้และมีการบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

โอกาสนี้ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกร 131 ราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เกาะคา สบปราบ และห้างฉัตร พร้อมเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จำนวน 999 ตัว และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรกรกว่า 490,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ อาทิ ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลาเพี้ย และปลายี่สกเทศ เป็นต้น.

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์