เลขา ป.ป.ส. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ผ่านการบำบัด

302

เลขา ป.ป.ส. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ผ่านการบำบัด ตาม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการชุมชนล้อมรักษ์บ้านเหล้า ณ วัดแช่มอุทิศ หมู่ 6 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด และเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “ANTI DRUG CUP” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ยูอารีน่า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.พร้อมด้วยนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรีเชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการชุมชนล้อมรักษ์บ้านเหล้า ณ วัดแช่มอุทิศ หมู่ 6 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันศาสนาโดยพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดควบคู่กันช้ำรัก การดำเนินงานโครงการชุมชนล้อมรักษ์บ้านเหล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเป็นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) เริ่มต้นจากการ X-ray ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ใช้กระบวนการค้นหาผู้เสพโดยให้สมัครใจ ทำการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการ จำนวน 20 คน กระบวนการบำบัด อาศัยความร่วมมือของผู้นำในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหนุนเสริม โดยเฉพาะพระครูสมุห์ศุภชัย สุภธมโม เจ้าอาวาสวัดแช่มอุทิศที่เข้ามาเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน ร่วมสนับสนุนโครงการในทุก ๆ ด้าน อาทิ การใช้วัดเป็นสถานที่บำบัด ร่วมเป็นวิทยากร บำบัดโดยใช้หลักศาสนา จัดการดูแลผู้ผ่านการบำบัดที่ประสงค์จะบวชเรียนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และสงเคราะห์ที่ดินวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรมให้กับผู้ผ่านการบำบัด ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ก็มีการติดตามดูแลต่อเนื่องจำนวน 4 ครั้ง (หลังจากบำบัด 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน) และนำเข้าสู่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในชุมชน เพื่อติดตามคุณภาพชีวิตและความต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ปัจจุบัน ผู้ผ่านการบำบัดบางคนสามารถเลิกยาเสพติดได้ กลับไปประกอบอาชีพของตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

​พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้แก่ วัดแช่มอุทิศ เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและบำบัดรักษาในชุมชน จำนวน 100,000 บาท และการให้ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท

​เวลา 10.30 น. ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “ANTI DRUG CUP” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ปี 2567 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเลขาธิการ ป.ป.ส. และที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมเงินรางวัล 50,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” และสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 36 ทีม ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ยูอารีน่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#เลขา ป.ป.ส.#วันต่อต้านยาเสพติดโลก#ANTI DRUG CUP