นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายการรับของขวัญ ที่มูลค่าไม่เกิน 3 พันบาท ว่าเป็นการระบุในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นจากบุคคลนอกนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขเองได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของ ป.ป.ช. ซึ่งมีการระบุไว้ในกฎหมายมาตราดังกล่าว เว้นแต่การรับทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใด หรือ ธรรมจรรยา ใน 3 ข้อ กรณีที่เป็นญาติให้โดยเสน่หา ได้ตามความเหมาะสม

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า กรณีที่รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ต้องไม่เกิน 3 พันบาท และรับได้ ถ้าเป็นการรับในลักษณะให้บุคคลทั่วไป ซึ่งคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐ จะครอบคลุมตั้งแต่นักการเมือง ส.ส. ส.ว. เอกชน รัฐวิสาหกิจที่เข้ามาเป็นกรรมการของรัฐ ส่วนกรณีที่ นายกรัฐมนตรี ซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้ว และจะมอบให้กับบุคคลใดนั้น ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่