แนะข้าราชการกทม.ยุคใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อรับใช้ประชาชน

164

(10 มิ.ย.67) เวลา 09.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 11-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครบรรจุใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้สังคมมีความคาดหวังกับข้าราชการสูงขึ้น ความคิดเดิมที่ว่าข้าราชการคือเจ้านายประชาชนใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในปัจจุบันข้าราชการต้องใช้อำนาจและหน้าที่เพื่อการรับใช้ประชาชน ดังนั้นการรับบุคคลเข้ารับราชการ จึงต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่ชัดเจน 216+ ข้อ และ 28 ประเด็นในการพัฒนา ซึ่งข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้องทราบ รวมถึงใช้หลักปฏิบัติ 3 ข้อ คือ 1. เป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ 2. กระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมาย 3. การติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประชาชนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจพื้นฐานและตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน ดังนั้น ภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจึงต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรคุณภาพที่จะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถที่เหมาะสม สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย

ขอให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้จากการฝึกอบรม พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งกายและใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ บําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นพลังของแผ่นดิน มุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ขององค์กรและประชาชนต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 11-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันนี้ ดำเนินการตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 ซึ่งกําหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการ งานราชการของกรุงเทพมหานคร แนวทางการปฏิบัติตนการเป็นข้าราชการที่ดี เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี การฝึกอบรมที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมจําเป็น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งสิ้น 240 คน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กทม #บริหารจัดการดี